مشکلات مواد اولیه اشکال زدایی آسیاب عمودی و اقدامات