چه خواهد بود، نرخ سرعت در هنگام خرد کردن یک مکعب بتن 100100