سنگ شکن در مدار بسته و مدار باز پردازش تفاوت بین آنچه