سرمایه داران به دنبال برای سرمایه گذاری در معدن در آفریقای