راه آهن با موتور احتراق داخلی شکن این نسخهها کار میکند