ایالات متحده آمریکا با عرضه کننده کالا و استخراج جیوه