نرخ سایش داخلی آسیاب در هنگام استفاده از کمک های سنگ زنی