دامنه نمونه و محدودیت برای معدن تسالونیکیان کسب و کار