چگونه بسیاری از پروژه برای استخراج باطله زغال سنگ منابع عالی